Svojvôľa v Zlatých Moravciach

Autor: Michal Cimmermann | 18.9.2015 o 9:24 | (upravené 2.5.2017 o 11:29) Karma článku: 3,71 | Prečítané:  1146x

Na začiatku si položme otázku ako by sa mal rozhodovať komunálny politik? V prvom rade by mal zásadne rešpektovať zákony bez snahy o ich obchádzanie (obchádzanie zákona je aj v zmysle judikátu Najvyššieho súdu SR porušením zákon).

Znenie schválených nariadení a uznesení, okrem prípadu, ak sa sám starosta (nie poslanci) domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné (musí sa prispôsobiť názoru väčšiny vysloveným prostredníctvom hlasovania) by malo byť odhlasované nezávisle, nestranne, podľa starostovho vedomia a svedomia tak, aby konal pre dobro obce.

Ak sa komunálny politik nedokáže odosobniť a ak tieto obmedzenia berie na ľahkú váhu, diskvalifikuje sám seba, a zároveň ohrozuje fungovanie celej samosprávy. Pre lepšie pochopenie mojich slov uvediem dva konkrétne príklady z posledného zastupiteľstva, na ktoré sme upozornili s pani poslankyňou Uhrinovou a zároveň vysvetlím ich dôsledky.

Ohrozenie zdravotnej starostlivosti v meste Zlaté Moravce

V priebehu pracovnej porady som vystúpil proti zle pripravenému návrhu uznesenia pani viceprimátorky Balážovej a pani poslankyne Esterkovej na prevod majetku Nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. v Zlatých Moravciach, ktorý bol predložený, tak povediac o 5 minúť 12, bez akejkoľvek dôvodovej správy a rovnako bez predchádzajúcej schvaľovacej procedúry v komisiách. Poslanci nemali žiaden priestor na oboznámenie sa s materiálom a zvážením jeho možných dôsledkov v prípade prijatia. Preto som  poukazoval na možné riziká z toho plynúce, napr. aj vo forme straty licencie - ak nemocnica nebude mať žiadny právny vzťah k priestorom, v ktorých pôsobí. Zákon v tomto prípade hovorí jasne: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí mať právny vzťah k priestorom, kde tieto služby vykonáva. Ide o nájomnú zmluvu alebo doklad o vlastníctve. Ak nie je vlastníkom prípadne nájomcom priestorov tak nie je naplnená podmienka podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti V prípade ak by nemocnica nemala doklad o vlastníctve alebo nájomnú zmluvu tak je Nitriansky samosprávny kraj povinný zrušiť nemocnici licenciu (§19 ods. 1 písm. b/ zákona č.578/2004 Z. z.).

Tento fakt potvrdila aj námestníčka riaditeľa nemocnice MUDr. Nina Horniaková. Ak by pani poslankyňa Denisa Uhrinová ďalej neapelovala v tejto veci počas zastupiteľstva, nemocnica by po schválení pôvodného návrhu bez nájomnej zmluvy prišla o licenciu! Čo by malo katastrofálne následky – pretože by nemohla poskytovať zdravotnú starostlivosť pre občanov.

Takéto zahrávanie sa s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  jedinej nemocnice v okrese Zlaté Moravce je nezodpovedné a neprípustné.

Viac info: http://nitra.sme.sk/c/8002188/poslanci-podali-navrh-ktorym-takmer-zrusili-vlastnu-nemocnicu.html

 

Sistačné právo

Na začiatku zastupiteľstva som poukazoval na nesprávne aplikované sistačné právo starostu, ktoré bolo účelovo použité na riadne odsúhlasené (3/5 hlasov) všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce. Predkladateľmi tohto všeobecného záväzného nariadenia boli pani viceprimátorka Balážová a pani poslankyňa Esterková.

Žiaľ, „chybička se vloudila“, tvorcovia všeobecného záväzného nariadenia s hrôzou zistili, že na niečo v rýchlosti zabudli, a tak požiadali kolegov o podporu žiadosti o nepodpísanie všeobecného záväzného nariadenia primátorkou, odvolajúc sa na § 13 ods. 6 prvá veta zákona o obecnom zriadení. „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

To, že konali účelovo nebudem komentovať a posúdenie veci nechám na ich voličov. Na čo chcem poukázať, je absurdum využitia sistačného práva, ktoré možno použiť, iba ak sa starosta domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné (§ 13 ods. 6 prvá veta zákona o obecnom zriadení). Zákonodarca nikde neuvádza prípad žiadosti poslancov o pozastavenie výkonu uznesenia a tobôž nie výkon všeobecného záväzného nariadenia.

Ďalej pre vysvetlenie poukazujem na znenie §12 ods. 7, ktorého tretia veta prináša kvalitatívnu diferenciáciu medzi formami rozhodnutí obecného zastupiteľstva „uznesením“ a „všeobecne záväzným nariadením“: „Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecného záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.“

Zákonodarca tak urobil zásadný rozdiel medzi uzneseniami, ktoré sú prijímané jednoduchou väčšinou prítomných poslancov a nariadeniami, ktorých prijatie podmienil kvalifikovanou trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Prijímanie všeobecných záväzných nariadení predstavuje kvalitatívne odlišný stupeň legislatívneho procesu ako prijímanie uznesení a nie je ich možné zamieňať!

Prečo je nemysliteľné použiť sistačné pravo v spojitosti so všeobecným záväzným nariadením ?

Ako už bolo povedané, §13 ods. 6 „sStarosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11“. Z tohto ustanovenia vyplýva, že právo starostu na „pozastavenie výkonu“ (tzv. sistačné právo) sa vzťahuje len na uznesenia obecného zastupiteľstva.

Toto oprávnenie, ktoré je veľmi jednoznačne vymedzené nemôže smerovať proti nariadeniu, ktoré ako už bolo vyššie spomenuté, je kvalitatívne odlišným, a to aj napriek tomu, že v mnohých odsekoch zákona sú uvádzané obe tieto rozhodnutia spoločne. Ani veľmi voľným výkladom nemôže starosta legálnym spôsobom pozastaviť výkon riadne schváleného všeobecného záväzného nariadenia obdobným spôsobom ako pri uzneseniach, aj keď by mu podpísala žiadosť celá obec.

V zmysle §12 ods. 11 je riadne schválené nariadenie starosta povinný v lehote 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom podpísať a neblokovať tak jeho vyhlásenie a následnú právoplatnosť. Taxatívne vymedzené práva starostu sú v zákone presne vymedzené a všetky ostatné právomoci v obci, ktoré nie sú presne špecifikované zostávajú v právomoci obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení sleduje líniu doktríny deľby moci, keď väčšinu právomocí zveruje kolektívnemu a priamo volenému orgánu, namiesto monokratického orgánu výkonnej moci (starosta).

Demokratické zásady sú v týchto prípadoch naklonené možnej diskusii v kolektívnom orgáne, ako rozhodnutiu jedinej monokratickej inštitúcie, a to aj napriek jej priamemu mandátu od zdroja moci (obyvateľov obce). Napriek tomu, že ich právomocí sú oddelené, tieto dve zložky sa v zmysle deľby moci vzájomne kontrolujú (napr. sistačné právo starostu proti uzneseniam, určovanie platu starostu obecným zastupiteľstvom, riadenie zasadnutia obecného zastupiteľstva starostom, atď.).

Z tohto konceptu vzájomnej kontroly však nevyplýva, že jedna zložka si môže vytvárať dodatočné právomoci kontroly voči druhej. Toto oprávnenie zostáva výlučne v právomoci zákonodarcu, nie individuálneho starostu či obecného zastupiteľstva.

Ak k niečomu obdobnému došlo, znamená to, že moc bola zneužitá a následne došlo aj k vyslovene absurdným situáciám, s ktorými zákonodarca nepočítal! Ak si teda starosta uplatnil sistačné právo voči všeobecným záväzným nariadeniam, zákon nepozná, na rozdiel od uznesenia (§13 ods. 8), možnosť jeho prelomenia. Takéto konanie vytvára absolútne veto starostu, s ktorým sa zákonodarca nevysporiadaval.

To znamená, že starosta si ho bude môcť uplatniť výlučne podľa vlastného uváženia a to kedykoľvek. Pre takúto formu veta ani neexistujú podmienky jeho vykonania, ako je tomu v prípade veta pri uznesení. Proti starostovmu výkonu sistačného práva proti všeobecnému záväznému nariadeniu obecného zastupiteľstva teda neexistuje protiváha a obecné zastupiteľstvo zostáva bez legálnej odpovede. Takýto stav, v ktorom výkonná moc môže absolútne diktovať obmedzenia zákonodarnej moci na úrovni obci je v demokratickej spoločnosti absolútne neprípustný!

 

Záverom

Účelové predkladanie nedostatočne pripravených uznesení a nariadení do programu mestského zastupiteľstva a ich následná pokútna zmena po riadnom odsúhlasení poslancami s využitím sistačného práva je veľmi nebezpečná, znamená svojvôľu výkonnej moci a koniec politického systému. Svojvoľnosť je totiž „tichý zabijak“ transparentného konania a dôveryhodnosti politikov.

Politikom sa najviac trasú nohy z publicity, verejnej kontroly a nevôle ľudu. Preto Vás prosím, zdieľajte tento článok a podporte ho svojím hlasom pod textom. Vaše konanie prispeje k sledovanosti jeho obsahu a tým aj k lepšej informovanosti ľudí žijúcich v našom meste.

Ak sa Vám moje články páčia, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú zverejňované. https://www.facebook.com/pages/ZMena/1493518910891751  Ďakujem.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.


Už ste čítali?