Sexuálne obťažovanie na pracovisku...

Autor: Michal Cimmermann | 31.5.2017 o 12:39 | (upravené 29.5.2018 o 10:43) Karma článku: 2,45 | Prečítané:  663x

aj takto by sa to dalo charakterizovať správanie kolegov, ak dávajú dvojzmyselné návrhy, priateľsky prikladajú ruky okolo vašich bokov, nevhodne vás oslovujú alebo vyžadujú pozornosť.

Takmer každá druhá žena má svoje skúsenosti s podobným konaním. Brániť sa voči nemu je mnohokrát veľmi ťažké. Najčastejšie sú však sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku vystavované mladé ženy vo veku 20 až 30 rokov, ženy v stredných stupňoch hierarchie a ženy v kolektívoch, v ktorých prevládajú muži.

Pred takýmto nepovoleným správaním sa treba brániť! Častejšie sa však stáva, že obeť sexuálneho obťažovania prípad nenahlási, nepúšťa sa do sporu a radšej opustí pracovisko.

Obťažovanie v zákonoch

O sexuálnom obťažovaní výslovne hovorí len Zákon č. 365/2004 Z. z. (Antidiskriminačný zákon), ktorý ho definuje v § 2a ods. 5 ako: „verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je, alebo môže byť, narušenie dôstojnosti osoby, ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.“

Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník prace) pojem „sexuálne obťažovanie“ neobsahuje ale v zmysle § 13 ods. 1 ide o diskrimináciu.

„Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“

Antidiskriminačný zákon definuje diskrimináciu v § 2a ods. 1 nasledovne: „Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.“ Z hore uvedeného vyplýva, že sexuálne obťažovanie je jeden z druhov diskriminácie.

Zákon č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) pojem „sexuálne obťažovanie“ priamo nepozná, ale za určitých okolností to môže vyústiť k podozreniu zo spáchania niektorého z trestných činnov proti slobode, ale aj ľudskej dôstojnosti.

Pod­ľa § 360a ods. 1, kto iné­ho dl­ho­do­bo pre­nas­le­du­je ta­kým spô­so­bom, že to mô­že vzbu­diť dô­vod­nú oba­vu o je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ži­vot ale­bo zdra­vie je­mu blíz­kej oso­by, ale­bo pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu je­ho ži­vo­ta, tým, že

 • a) sa vy­hrá­ža ub­lí­že­ním na zdra­ví, ale­bo inou uj­mou je­mu, ale­bo je­mu blíz­kej oso­be,
 • b) vy­hľa­dá­va je­ho osob­nú blíz­kosť, ale­bo ho sle­du­je,
 • c) ho kon­tak­tu­je pros­tred­níc­tvom tre­tej oso­by ale­bo elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, pí­som­ne ale­bo inak pro­ti je­ho vô­li,
 • d) zneu­ži­je je­ho osob­né úda­je na účel zís­ka­nia osob­né­ho ale­bo iné­ho kon­tak­tu, ale­bo
 • e) ho inak ob­me­dzu­je v je­ho ob­vyk­lom spô­so­be ži­vo­ta,
 • pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na je­den rok.

Pod skutkovú podstatu tohto trestného činu možno subsumovať tzv. stalking, ktorý môžeme definovať ako zlovoľné, úmyselné a systematické prenasledovanie a obťažovanie inej osoby, ktoré u obetí znižujú kvalitu jej života a ohrozujú jej bezpečnosť. Podľa definície Ná­rod­né cen­trum pre obe­te zlo­či­nov, ide o správanie, pri kto­rom cí­ti­te strach, ner­vo­zi­tu, ob­ťa­žo­va­nie ale­bo ne­bez­pe­čen­stvo.

Ide o prí­pa­dy, ke­dy vás niek­to opa­ko­va­ne kon­tak­tu­je, sle­du­je, po­sie­la vám ve­ci (dar­če­ky), ho­vo­rí s va­mi, aj keď vy nech­ce­te, ale­bo vás oh­ro­zu­je. Ta­ké­to sprá­va­nie mô­že za­hŕňať: poz­nat­ky o rozvr­hu obe­te (den­nom, pra­cov­nom a pod.), vy­sky­to­va­nie sa na mies­tach, na kto­ré ide obeť, po­sie­la­nie správ, emai­lov, ob­ráz­kov, opa­ko­va­né te­le­fo­ná­ty, či texto­vé sprá­vy, kon­tak­to­va­nie ale­bo pri­dá­va­nie úda­jov o obe­ti na so­ciál­nych sie­ťach (Fa­ce­book, Twit­ter, In­stag­ram a pod.), pí­sa­nie lis­tov, ni­če­nie ma­jet­ku obe­te, vy­tvo­re­nie webo­vej strán­ky o obe­ti, po­sie­la­nie dar­če­kov, drob­né krá­de­že ve­cí, kto­ré pa­tria obe­ti, ako aj iné po­ku­sy o kon­tak­to­va­nie, ob­ťa­žo­va­nie, sle­do­va­nie ale­bo za­stra­šo­va­nie obe­te.

Prostriedky právnej ochrany

Zamestnanec, ktorý sa stal obeťou sexuálneho obťažovania sa môže brániť nasledovne:

 • podať sťažnosť a vyzvať svojho nadriadeného k zjednaniu nápravy,
 • osloviť odborovú organizáciu,
 • podať sťažnosť na príslušný inšpektorát práce,
 • podať žalobu,
 • podať trestné oznámenie

Zákon č. 365/2004 Z. z. (Antidiskriminačný zákon) dáva osobe, ktorá sa domnieva, že je alebo bola dotknutá na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania možnosť domáhať sa ochrany svojho práva na súde. Podľa § 9 ods. 2 cit. zákona sa možno najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal uvedenú zásadu upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav, alebo poskytol primerané zadosťučinenie.

Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, môže sa táto osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu takejto náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a na všetky okolnosti.

Zákona č. 365/2004 Z. z. (Antidiskriminačný zákon) § 11 ods. 2 stanovuje:                          ,,Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.“

V prípadnom súdnom konaní sú potom, napríklad zamestnávateľ, ale aj iná žalovaná osoba, povinní preukázať, že neporušili zásadu rovnakého zaobchádzania. Ide o tzv. prenesené dôkazné bremeno.

Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník prace) § 13 ods. 5 stanovuje: „Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa odsekov 3 a 4; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.“

Na koho sa možno obrátiť

Zamestnanec, ktorý sa stal obeťou sexuálneho obťažovania, sa môže obrátiť na nasledovné organy:

 • odborová organizácia
 • inšpektorát práce
 • stredisko pre ľudské práva (pre tých, ktorí sa chcú obrátiť na súd, vypracúva posudky,  či došlo k diskriminácii)
 • príslušný súd
 • ombudsman (skúma každý podnet týkajúci sa porušenia základných práv a slobôd orgánom verejnej správy)
 • polícia

Zbierajte dôkazový materiál

Môžu to byť emaily alebo perom napísané odkazy. Poznačte si aj poznámky namierené proti vám alebo ženám vo všeobecnosti na pracovisku, nezabudnite však pripísať aj čas  i svedkov. Ak sa potom pustíte do konfliktu s nadriadeným alebo kolegom, budete sa vedieť lepšie brániť. Ak sa bude snažiť obhajovať a prezentovať svoju pravdu, budete ich môcť využiť vo svoj prospech.

Na záver by som chcel povzbudiť všetkých, ktorí sa stali obeťami sexuálneho obťažovania na pracovisku. Nebojte sa nikdy konať, potlačte v sebe svoj strach a postavte sa sami za seba. Nevzdávajte to skôr, než sa pokúsite stanoviť si svoje hranice. Keď sa budete cítiť ako obeť, tí, ostatní, sa k Vám budú vždy správať s neúctou a dovoľovať si o to viac. Keď ukážete svoju silu a sebaúctu, vždy niečo zmeníte. Len vy viete, čo Vás ponižuje, čo Vás zraňuje a do akej miery znesiete to zlé a nepríjemné.

Nikto si nesmie dovoliť znižovať ľudskú dôstojnosť a neprináleží to ani Vašim nadriadeným. Zákony myslia aj na tieto, stále častejšie sa vyskytujúce problémy našej súčasnej spoločnosti.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf UNB: Hnevá ma zlý prístup zdravotníkov k pacientom

Mnohé izby budú dvojlôžkové. So samostatným sociálnym zariadením a so sprchou, vraví šéf UNB.

ŠPECIÁLNE DOBRÉ RÁNO

Špeciálne Dobré ráno: Kto na Slovensku kradne európske peniaze

Z diskusie Za slušné eurofondy.


Už ste čítali?